+420 732 710 099
+420 732 710 099

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU ekomax.cz

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu mají pouze informační povahu, což znamená, že nestanovují povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem Internetového obchodu, včetně právního základu, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů osob a také informace o používání cookie souborů a analytických nástrojů.

1.2 Správci osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu jsou společnost Laminate Wall s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06436790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pos spisovou značkou C102 069 – dále jen „Správce”.

1.3 Prodejcem a Dodavatelem v Internetovém obchodu je společnost Laminate Wall s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06436790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pos spisovou značkou C102 069

1.4 Kontaktní údaj na pověřence pro ochranu údajů jmenovaného Správcem: info@ekomax.cz

1.5 Osobní údaje jsou Správcem v Internetovém obchodu zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR” nebo „nařízení GDPR”. Oficiální znění nařízení GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

1.6 Využívání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů je dobrovolné. Dobrovolné je také poskytnutí osobních údajů Zákazníkem v Internetovém obchodu, s výjimkou: (1) uzavírání smluv se Správcem – neposkytnutí osobních údajů potřebných k uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo poskytování elektronické služby a jiných smluv se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu, Všeobecných obchodních podmínkách a v těchto zásadách ochrany osobních údajů má za následek, že uzavření takové smlouvy není možné. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem, a pokud subjekt údajů chce se Správcem danou smlouvu uzavřít, je povinen tyto požadované údaje uvést. Rozsah údajů vyžadovaných k uzavření smlouvy je vždy uveden na webových stránkách Internetového obchodu a ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu www.ekomall.cz; (2) zákonné povinnosti Správce – poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení účetnictví) a jejich neposkytnutí neumožní Správci tyto povinnosti splnit.

1.7 Správce vynakládá maximální úsilí za účelem ochrany zájmů subjektů údajů a především je zodpovědný a garantuje, že osobní údaje jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro určité legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; (3) přiměřené a adekvátní ve vztahu k účelům, ke kterým jsou zpracovávány; (4) uchovávány v podobě umožňující identifikaci subjektu údajů, a to po dobu ne delší, než je to nezbytné k dosažení účelu a (5) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany proti nedovolenému nebo nezákonnému zpracovávání a případnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí odpovídajících technických nebo organizačních opatření. 1.8 S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, Správce zavádí příslušné technické a organizační opatření za účelem toho, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracovávání je prováděno v souladu s nařízením GDPR. Tato opatření jsou v případě potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření, která brání nepovolaným osobám získat a změnit osobní údaje zasílané elektronickou cestou.

 

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1 Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu a v případech, kdy je splněna nejméně jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů ; (2) zpracovávání je nezbytné pro splnění smlouvy; (3) zpracovávání je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce; nebo (4) zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů realizovaných Správcem nebo třetí stranou (kurýr)

2.2 Pro zpracování osobních údajů Správcem je vždy vyžadována existence nejméně jednoho z právních základů uvedených v bodě. 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracovávání osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v následujícím bodě zásad ochrany osobních údajů – ve vztahu k danému účelu zpracovávání osobních údajů Správcem.

 

3. ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU

3.1 Účel, právní základ, doba a rozsah zpracování údajů Správcem vyplývá vždy z činností prováděných Zákazníkem v Internetovém obchodu.

3.2 Správce může osobní údaje v Internetovém obchodu zpracovávat pro následující účely, v rozsahu, po dobu a dle právního základu uvedeného níže: Účel zpracování údajů Právní základ zpracování a doba uchovávání údajů Rozsah zpracovávaných údajů Plnění Kupní smlouvy nebo poskytování Elektronických služeb nebo provedení opatření přijatých před uzavřením výše uvedených smluv na žádost tohoto subjektu údajů ekomall.cz Článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy). Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění, ukončení nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Jméno a příjmení; adresa elektronické pošty; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, město, země), adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud je jiná, nežli dodací adresa). Marketing ekomall.cz Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas). Údaje jsou uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu subjektem údajů s dalším zpracování jeho údajů za tímto Jméno a adresa elektronické pošty. účelem. Vedení účetnictví ekomall.cz Článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR. Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy ukládajícími Správci uchovávat účetní dokumentace. Jméno a příjmení; adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud je jiná, než dodací adresa), název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Klienta

 

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU

4.1 Pro správný provoz Internetového obchodu, včetně plnění uzavíraných Kupních smluv je nezbytné využívání služeb externích subjektů Správcem (jako např. kurýrní služba). Správce využívá výhradně služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování odpovídalo požadavkům nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

4.2 Správce nepředává údaje v každém případě a všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce údaje předává pouze v případě, kdy je to nezbytné pro realizaci daného účelu zpracovávání osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení.

4.3 Osobní údaje Zákazníků Internetového obchodu jsou předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

4.3.1. dopravci – v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodu využívá službu dodání kurýrem, Správce získané osobní údaje Zákazníka poskytuje vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli zajišťujícímu pro Správce dopravu, a to v rozsahu nezbytném pro dodání zboží Zákazníkovi.

 

5. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

5.1 Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost – subjekt údajů má právo od Správce má právo na přístup ke svým osobním údajům a požadovat jejich opravu, výmazaní („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, a také má právo přenositelnost svých údajů. V takovém případě již Správce tyto osobní údaje zpracovávat nesmí, ledaže prokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou stanoveny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

5.2 Právo na zpětvzetí souhlasu v libovolném okamžiku – subjekt údajů, jehož údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR), má právo tento souhlas kdykoliv vzít zpět, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho zpětvzetím.

 

6. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODU

6.1 Cookie soubory jsou malé textové informace v podobě textových souborů odesílané ze serveru a ukládané u osoby, která Internetový obchod navštíví (např. na disku počítače, notebooku nebo paměťové kartě smartphonu – podle toho, jaké zařízení používá návštěvník našeho Internetového obchodu).

6.2 Správce může údaje obsažené v cookie souborech během návštěvy stránek Internetového obchodu využívat k následujícím účelům:

6.2.1. identifikaci Zákazníků přihlášených v Internetovém obchodu a zobrazení stavu o přihlášení; 6.2.2. zapamatování Zboží přidaného do košíku za účelem podání Objednávky; 6.2.3. ukládání údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, anket nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;

6.2.4. přizpůsobování obsahu stránek Internetového obchodu individuálním požádavkám Zákazníka (týkající se např. barvy, velikosti písma, uspořádání stránky) a optimalizaci využívání stránek Internetového obchodu;

6.2.5. vedení anonymních statistik ukazujících způsob využívání stránek Internetového obchodu;

6.2.6. remarketing, - zkoumání různých vlastností chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich chování (např. opakující se návštěvy určitých stránek, klíčová slova apod.) za účelem vytvoření jejich profilu a dodání jim reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, a to rovněž tehdy, kdy navštěvují jiné webové stránky v reklamní síti firmy Google Inc. a Facebook.

6.3 Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů dostupných na trhu standardně ukládání cookie souborů akceptuje. Každý má možnost stanovit podmínky používání souborů cookie pomocí vlastního nastavení prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání cookie souborů – v tom druhém případě to však může ovlivnit některé funkce Internetového ochodu (například znemožnění průchodu celým procesem Objednávkového formuláře z důvodu nezapamatování zboží v košíku v dalších krocích podávání Objednávky).

6.4 Pro využívání našeho Internetového obchodu je důležité nastavit internetový prohlížeč a cookie soubory – souhlas může být rovněž vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud souhlas nebyl udělen, lze příslušným způsobem změnit nastavení souborů cookie v internetovém prohlížeči.

6.5 Podrobné informace týkající se změny nastavení cookie souborů a jejich samostatného odstraňování v nejpopulárnějších internetových prohlížečích jsou dostupné v sekci pomoci internetového prohlížeče.

6.6 Správce při každé návštěvě stránek jakýmkoliv uživatelem shromažďuje a uchovává tzv. soubor logů, který obsahuje například informace o internetovém připojení za účelem zobrazení stránek Internetového obchodu. Tyto přístupové údaje jsou anonymní a jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování našich služeb.

6.7 Správce může v Internetovém obchodu využívat služeb Google Analytics, Universal Analytics poskytovaných firmou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tyto služby pomáhají Správci analyzovat chování v Internetovém obchodu. Shromažďované údaje jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby) a jsou používány ke tvoření statistik užitečných pro správu Internetového obchodu. Tyto údaje mají hromadný charakter a jsou anonymní, to znamená, že neobsahují identifikační vlastnosti (osobní údaje) osoby, která Internetový obchod navštíví.

 

V Brně 25.5.2018 Laminate Wall s.r.o.

Copyright © 2022 EkoMax - Tvorba webstránek FreeTech services, spol. s r.o.