Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky stanoví obecná obchodní podmínky mezi prodávajícím a objednatelem (kupujícím) (dále jen "Obchodní podmínky"), které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a jejichž předmětem je nákup zboží přes internetovou stránku www.ekomax.cz.

Názov společnosti:

ekoEnergia CZ s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno - Veveří

IČO: 08811482
Jsme plátci DPH

Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A ZADÁNÍ

 1. Objednatel si zboží závazně objedná potvrzením funkce (kliknutím) označené "Objednat". Objednatel bere na vědomí, že jde o objednávku s povinností platby za zboží. Bez zbytečného odkladu po zpracování objednávky Vám na vámi zadanou emailovou adresu zašleme potvrzení objednávky (akceptace objednávky). Odesláním potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.
 2. Smlouva trvá až do momentu splnění závazků obou stran, tj dodat zboží provozovatelem a zaplatit cenu objednatelem, pokud nezanikne dříve, např. stornováním nebo odstoupením.

 

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se dohodne s objednatelem e-mailem nebo telefonicky po uzavření smlouvy v závislosti na dostupnosti dopravních služeb a možností objednatele zboží v místě dodání převzít. Vycházeje z našich dosavadních dodavatelskoodběratelských zkušeností, jakož i z aktuální dostupnosti dopravců, můžeme říci, že délka dodací lhůty se obvykle pohybuje od 5 do 14 dní.

 

DOPRAVA ZBOŽÍ

 1. Prodávající dopravuje zboží objednateli prostřednictvím dopravní služby. Konečná cena pro zákazníka se zobrazí po zadání PSČ na naší internetové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí s cenou dopravy.
 2. Cena dopravy se vztahuje pouze na území České republiky. Pro dopravu zboží do zahraničí nás kontaktujte, dohodneme se na ceně dopravy.

 

ZPŮSOBY PLATBY

Platbu můžete provést dvěma způsoby:

 1. Platba předem bezhotovostním převodem Po připsání částky na náš účet Vám odešleme e-mail o potvrzení platby včetně daňového dokladu. Při platbě bezhotovostním převodem odesíláme zboží až po zaplacení celé kupní ceny včetně dopravy.
 2. Platba dobírkou u dopravce Při tomto způsobu platby platíte kupní cenu při přebírání zboží u dopravce. Kupní cenu platíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti, který Vám předá potvrzení o zaplacení.

 

PŘEJÍMKA ZBOŽÍ

 1. Místem plnění kupní smlouvy se rozumí místo dodání uvedené v objednávce. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím dopravních služeb třetích subjektů. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo jím určené osobě.
 2. Vlastnické právo na zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit ho tak, aby byl za všech okolností identifikovatelný jako zboží provozovatele. Převzetím zboží přechází na zákazníka stejně nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení.
 3. Při přebírání zboží objednatel potvrdí svým podpisem převzetí zboží.
 4. Při převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zboží je objednatel oprávněn zásilku nepřevzít.
 5. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručná bez zavinění provozovatele, např. Pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), Může provozovatel požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplacených dopravních nákladů a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednatele který nepřevzal objednávku, budeme kontaktovat telefonicky nebo mu bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, jak postupovat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky dopravní náklady na opětovné odeslání. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována a smlouva se zrušuje.

 

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

 1. Pokud si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte. Pokud již byla Vaše objednávka zaplacena, peníze Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na účet, ze kterého jste zaplatili. V případě, že Vaše objednávka byla zadána do systému kurýrní společnosti, vyhrazujeme si právo požadovat úhradu dopravních nákladů.
 2. Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud Vám ho nebudeme schopni dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob nebo stažení z nabídky) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně, a / nebo zabezpečení zboží by nám způsobilo nepřiměřené obtíže a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží, pokud se s Vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky Vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Objednatel, který je spotřebitelem (tj fyzická osoba, která si zboží objednává jako nepodnikatel, tedy pro svou osobní spotřebu) je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení.
 2. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku. V souladu s ust. §517 odst. 1 občanského zákoníku může objednatel uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části.
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 1 odst. 6 zákona č. 102/2014. Jde např. o kupní smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze a jiné.
 4. Na odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít tento formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel nepoužije formulář uveden na naší stránce, v odstoupení musí uvést jméno, příjmení, adresu, příp. e-mail a telefon, datum odeslání objednávky, předmět nákupu (množství a druh) a číslo účtu nebo přesnou adresu pro finanční vypořádání.

Odstoupení je možné zaslat na tyto adresy: e-mail: info@ekomax.cz.

 1. Prodávající je povinen ihned po obdržení odstoupení od smlouvy poskytnout o tom spotřebiteli potvrzení, a to písemně nebo e-mailem.
 2. Objednatel je povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat převzaté zboží na vlastní náklady zpět na adresu provozovatele:
  PST CLC, a.s. Panattoni Park Brno Airport, Letiště Brno Tuřany
  Letiště Brno-Tuřany 949/5
  Brno-Tuřany, CZ

  620 00
  , ne však formou dobírky. Do balíku přiložte kopii doručenky vystavenou doručovatelem. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese objednatel.
 3. Objednatel je povinen vrátit zboží kompletní, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu, jinak objednatel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
 4. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží (ne však za dopravu) do 14 dnů ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebovaný nebo neúplný, provozovatel může vrátit objednateli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození, zda opotřebení předmětného zboží a to ve výši min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku).
 5. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy (např. Pro nedodržení lhůty) Vám bude zboží vráceno na Vaše náklady.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 2. Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je objednatel povinen oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem.
 3. Reklamované zboží až po dohodě s námi zašlete prosím na adresu:
  PST CLC, a.s. Panattoni Park Brno Airport, Letiště Brno Tuřany
  Letiště Brno-Tuřany 949/5
  Brno-Tuřany, CZ
  620 00

  , ne však dobírkou. Do balíku přiložte kopii potvrzení o doručení zboží, který Vám vystavil doručovatel a vyplněný reklamační formulář.
 4. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a bude Vám doručen reklamační protokol.
 5. Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení reklamace. V případě uznání reklamace Vám dle Vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme, případně poskytneme jiný, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo máte právo od smlouvy odstoupit. Náklady na vrácení reklamovaného zboží nese objednatel.
 6. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednavatelovy poskytnuty.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje (jméno, priezvoisko, adresa, telefonní číslo, e-mail), které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č . 122/2013 CFU, O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvou a využití pro marketingové účely prodávajícího (hlavně pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu smluvního partnera prodávajícího, info@ekomax.cz. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného na stránkách. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím uvedeného e-mailu) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných právech k těmto údajům.
 2. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon). E-MAILY OD NÁS Při odesílání objednávky si můžete vybrat, zda chcete od nás dostávat občasné informace o akčních nabídkách. Pokud Vás e-maily od nás obtěžují, napište nám, prosím, e-mail. Na jakékoliv další otázky, nejasnosti a připomínky Vám rádi odpovíme.

 

ZÁVĚREĆNÁ USTANOVENÍ

 1. Na právní vztahy s fyzickými osobami - spotřebiteli se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele. Na právní vztahy s podnikateli se vztahují ustanovení Obchodního zákoníku.
 2. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 3. Odesláním elektronické objednávky objednatel potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky před odesláním objednávky přečetl a v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí. V případě, že má objednatel výhradu vůči některému ustanovení obchodních podmínek, může tuto výhradu oznámit prodávajícímu před odesláním objednávky za účelem dohody o vzájemných podmínkách.
 4. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.7.2015.

Přejeme Vám příjemné nakupování v našem e-shopu.

www.ekoplam.sk
Kamna na pelety
a tuhá paliva